Käyttöehdot

Säännöt

Palvelusta lyhyesti:

Yes or Nope Club hankkii jäsenilleen tuotenäytteitä arvioitavaksi. Tuotenäytteet ovat esillä palvelun etusivulla. Käyttäjä voi palvelussa työstää sähköpostinsa lähetettävän kauppalistan itseään kiinnostavista tuotenäytteistä. Tämä tapahtuu “Aloita valitsemalla tuotteet” -painikkeella. Kauppalistassa on arviointilinkit tuotteisiin. Jos käyttäjä haluaa varmistua, että näytteitä riittää myös hänelle, voi hän klikata kunkin tuotteen arviointilinkkiä ja saada tuotteen varatuksi itselleen kahdeksi viikoksi. Tuotenäytteen voi myös varata klikkaamalla etusivun tuotekuvia ja ilmoittautumalla tuoteraatiin tuote kerrallaan.

Käyttäjä ostaa testattavan tuotteen kaupasta, testaa sen ja ottaa tuotteesta tai käyttöhetkestä kuvan, josta ilmenee että tuote on hankittu. Käyttäjä tekee kuvallisen tuotearvioinnin. Ostohinta palautetaan pankkitilille aina, kun tuotearviointi on tehty jaossa olevan näytemäärän puitteissa ja näiden sääntöjen mukaisesti. Tuotearviointi toimii arpalipukkeena Yes or Nope -arvonnassa ja on taitoperusteisesti jaettavan Yes or Nope -bonuksen saajaehdokas.

Sääntöjen termistö

Yes or Nope Club -sivuston (jäljempänä “palvelu”) ylläpitäjä ja tuotekohtaisten markkinointiarpajaisten järjestäjä on Yes or Nope Europe Oy (jäljempänä “ylläpitäjä” ja “järjestäjä”). Palvelua käyttävän henkilön (jäljempänä tuotearvioija) arpajaislipukkeena toimii tuotearviointi.

Järjestäjä, ylläpitäjä

Yes or Nope Europe Oy
Fredrikinkatu 40 A 3-4
00100 HELSINKI

Palveluun liittyvissä kysymyksissä voit lähettää sähköpostia.

Palvelun markkinointiarpajaiset

Palvelussa järjestetään tuotekohtaisia markkinointiarpajaisia. Jokainen näytemäärän puitteissa ja näiden sääntöjen mukaisesti tehty tuotearviointi oikeuttaa tuotteen tiedoissa euromääräisenä luvatun ostohinnan palautukseen.

Tuotearviointi toimii lisäksi arpajaislipukkeena mahdollisissa tuotekohtaisissa markkinointiarpajaisissa. Voitonjako ilmenee tuotteen tiedoissa. Järjestäjä maksaa arpajaisverot.

Bonuspalkkiot

Tuotearviointi on automaattisesti ehdokkaana mahdollisen tuotekohtaisen bonuksen saajaksi. Bonuksen myöntämisperusteena on tekijän taidokkuus tuottaa kiinnostusta herättävää sisältöä, joka kerää tykkäyksiä ja/tai arvioidaan hyödylliseksi tai on erityisen innovatiivinen. Bonuksen voittajista päättää järjestäjä tai tuotenäytteen tarjoava taho.

Maksaminen ja saamisen raukeaminen

Ostohinnan palautus maksetaan tuotearvioijan pankkitilille noin kahden viikon kuluessa tuotearvioinnin hyväksymisestä.

Muut tuotteen tiedossa mainitut voittosummat ratkeavat vasta, kun kaikki tuotenäytteet kyseisestä tuotteesta on jaettu tai näytejakelu on keskeytetty.

Maksun edellytys on käyttäjäprofiilissa annettu toimiva IBAN-muotoinen pankkitilinumero. Mikäli pankkitiliä ei ole lisätty palveluun, järjestäjän maksuvelvoite raukeaa vuoden kuluttua tuotearvioinnin hyväksymisestä.

Osallistumisoikeus

Tuotearviointiin voi osallistua kuka tahansa yli 13-vuotias, jolla on henkilökohtainen pankkitili ja Facebook-tili. Koska tuotteen ostohinta ja siitä saatava etuus on vähäarvoinen, voivat myös alle 15-vuotiaat mutta vähintään yli 13-vuotiaat osallistua.  Palvelu on rakennettu toimimaan ikärajan omaavien sosiaalisen median palveluiden kuten Facebookin kanssa ja palvelu olettaa siten, että käyttäjä on yli 13-vuotias.

Tuotearvioija saa tehdä yhden tuotearvioinnin per tuote. Osallistuminen edellyttää tuotteen tai palvelun käyttämistä. (Tuotteen ostajille suunnatut markkinointiarpajaiset ovat mahdollisia kesäkuussa 2011 voimaan tulleen säännöksen myötä.)

Hyväksyttävän tuotearvioinnin tekeminen

Tuotearviointi tapahtuu palvelussa vaiheittain. Palvelu mahdollistaa ostohinnan palautusedun varaamisen. Varaus on voimassa yleensä kaksi viikkoa. Tuotearvioijan tulee ostaa tuote kaupasta tai saada tuote testattavaksi tarjottuna. Tuotearvioijan tulee koekäyttää tuote ja ottaa kuva tai video, josta ilmenee tuotteen tai palvelun käyttö. Tuotearvioija lisää palveluun kuvan tai video-urlin ja täyttää pienimuotoisen kyselyn tuotteesta. Tuotearvioija lähettää tuotearvioinnin, minkä jälkeen se odottaa ylläpitäjän hyväksyntää. Ylläpitäjä hyväksyy tuotearvioinnin ja julkaisee sen.  Mikäli tuotearviointiin liitetty kuva, video tai sanallinen arviointi ei ole asiallinen tai se ei vakuuta osallistujan testanneen kyseistä tuotetta tai kuvan tai videon voidaan olettaa olevan kopio tai järjestäjällä on jokin muu syy olettaa tuotearvioijan toimineen vilpillisesti, on järjestäjällä oikeus hylätä tuotearviointi.

Ostohinnan palautusedusta muistuttaminen

Varattuaan ostohinnan palautusedun, tuotearvioijan palvelunäkymässä näkyy tietolaatikko, jossa muistutetaan voimassa olevista varauksista ja niiden jäljellä olevasta käyttöajasta (yleensä 2 viikkoa).

Edun raukeaminen

Mikäli ostohinnan palautuksen varannut henkilö ei tee tuotearviointia määräajassa tai tehty tuotearviointi hylätään, etu raukeaa ja palautuu muiden hyödynnettäväksi. Tällöin kyseinen henkilö ei ole oikeutettu tekemään samasta tuotteesta uutta varausta tai saamaan tuotteen ostohintaa.

Oikeudet palveluun toimitettuun materiaaliin

Liittämällä kuvan tai videon tuotearviointiin tuotearvioija vakuuttaa, että hänellä on oikeus käyttämäänsä materiaaliin ja sen levittämiseen eikä se loukkaa kenenkään tekijänoikeuksia tai muita immateriaalioikeuksia. Järjestäjä ei ole vastuussa käyttäjien julkaisemista töistä tai niiden sisällöstä. Mikäli kuvassa tai videolla esiintyy henkilö, käyttäjä on velvollinen hankkimaan kyseiseltä henkilöltä nimenomaisen suostumuksen aineiston lähettämiseen palveluun.

Käyttäjä vakuuttaa, että hänen tuotearviointina toimittamansa materiaali tai sen hyödyntäminen ei loukkaa lakia, hyvää tapaa, kolmansien oikeuksia, tekijänoikeudet ja muut immateriaalioikeudet mukaan lukien, kunniaa, yksityisyyttä taikka liikesalaisuutta tai ole muulla tavalla näiden sääntöjen vastaista.

Tuotearvioinnilla arvioija antaa järjestäjälle sekä järjestäjän yhteistyökumppaneille ilman eri korvausta pysyvän, yksinomaisen ja maailmanlaajuisen käyttöoikeuden palveluun tuottamaansa materiaaliin eli kuviin, videoihin ja teksteihin. Käyttöoikeuden nojalla järjestäjällä ja sen yhteistyökumppaneilla on oikeus käyttää ja hyödyntää materiaalia millä tahansa nyt tunnetulla ja tulevaisuudessa tunnetuksi tulevalla tavalla ja alustalla myös markkinointitarkoituksessa, muutella sitä sekä saattaa materiaali yleisön saataville muuttamattomana tai muutettuna kokonaan tai osittain, suoraan tai välillisesti, tilapäisesti tai pysyvästi sekä millä keinoilla ja missä muodossa tahansa.

Muut ehdot

Osallistumalla tuotearvioija sitoutuu noudattamaan näitä sääntöjä ja järjestäjän niiden nojalla tekemiä päätöksiä.

Näiden sääntöjen lisäksi tuotearvioijat sitoutuvat noudattamaan palveluun mahdollisesti liittyvien järjestäjästä riippumattomien palvelujen kuten Facebookin, Instagramin ja Twitterin käyttöehtoja.

Jos järjestäjällä on syytä epäillä tuotearvioija vilpilliseksi ja hänen toimintansa sääntöjenvastaiseksi, on järjestäjällä oikeus hylätä tuotearvioija palvelusta.

Järjestäjä pidättää oikeuden tehdä muutoksia ilman erillistä ilmoitusta tuotearviointiprosessiin, sen sääntöihin, palkintoihin, ajankohtaan tai muihin markkinointiarvonnan toteuttamiseen vaikuttaviin seikkoihin.

Tämä palvelu ei ole Facebookin, Instagramin tai Twitterin tukema tai hallinnoima.

Henkilötietojen kerääminen

Palvelu kerää käyttäjistään joitakin henkilötietoja. Niitä ei käytetä suoramarkkinointiin ilman henkilön tähän tarkoitukseen erikseen antamaa lupaa. Lue lisää > Rekisteriseloste

Järjestäjän vastuu

Järjestäjä maksaa arpajaisveron.

Tuotearvioijat vapauttavat järjestäjän sekä mahdolliset muut yhteistyökumppanit vahingosta, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen osallistumisesta palveluun. Järjestäjän vastuu osallistujia kohtaan ei voi missään tilanteessa ylittää näissä säännöissä mainittujen voittojen arvoa tai määrää.

Järjestäjä ei vastaa tietoteknisistä syistä johtuvista ongelmista tai esteistä tuotearviointiin osallistumisessa tai voiton vastaanottamisessa.

Tuotearvioija vastaa järjestäjälle käyttäjäprofiilissaan antamiensa yhteystietojen oikeellisuudesta.

Ylivoimainen este

Yes or Nope Europe Oy vapautuu näiden sääntöjen mukaisista velvoitteistaan ja velvollisuudestaan maksaa asiakkaille ja arvioijille vahingonkorvausta, jos säännöissä nimettyjen velvoitteiden rikkominen tai niiden täyttämättä jättäminen johtuu ylivoimaisesta esteestä. Vapauttamisperusteeksi (force majeure) katsotaan sellainen tämän sopimuksen täyttämisen estävä ja sopimuksen syntymisen jälkeen sattunut epätavallinen ja asiaan vaikuttava tapahtuma, joka on myyjästä riippumaton, ja jonka vaikutuksia myyjä ei voi kohtuudella välttää tai voittaa. Tällainen tapahtuma voi olla esim. sota, kapina, takavarikko yleiseen tarpeeseen, energiajakelun keskeytys, työselkkaus, tulipalo, ukonilma, muu luonnonilmiö ja kaapelivaurio tai verkkohyökkäys tai -huijaus. Jos sopimusvelvoitteen täyttäminen viivästyy jostakin edellä mainitusta syystä, sopimusvelvoitteen täyttämisaikaa jatketaan mahdollisuuksien mukaan niin kauan, kun kaikki tapaukseen vaikuttavat olosuhteet huomioon ottaen on pidettävä kohtuullisena.